Prisliste
Kontakt oss
Nyhetsbrev
Søk

Standard leievilkår

Definisjoner:
Med avtalen menes avtalen mellom Mylift AS eller Utleier og Leietaker om leie av utstyr.
Med utstyr menes alle fysiske deler som inngår i leieavtalen.
Med ordrebekreftelse menes en skriftlig bekreftelse fra Mylift om innholdet i avtalen mellom Mylift og Leietaker. Med skriftlighet menes også e-post og tesktmelding (SMS).

1. AVTALEN
1.1. Mylifts tilbud er bindende i 10 virkedager med mindre annet er avtalt i tilbudet. Avtale om utleie anses inngått når Mylift bekrefter Leietakerens bestilling. Bekreftelse kan være ved ordrebekreftelse, ved utlevering av utstyr, eller på
annen måte som Utleier finner praktisk for seg. Inngått leieavtale erstatter tidligere bekreftelse. I den grad det er motstrid mellom ordrebekreftelse og inngått leieavtale gjelder inngått leieavtale, og i den grad det er motstrid mellom ordrebekreftelse eller inngått leieavtale og disse vilkårene, gjelder det som er avtalt i ordrebekreftelsen eller i leieavtalen.

1.2. Mylift har ikke ansvar for om det utstyret som det inngås avtale om dekker Leietakerens behov med mindre han har særskilt bekreftet slikt ansvar i en ordrebekreftelse eller i en leieavtale.

1.3. Med mindre annet er skriftlig opplyst i Mylifts
ordrebekreftelse, gjelder herværende utleievilkår.

2. UTLEVERING/HENTING AV UTSTYR
2.1. Utstyret hentes av Leietageren på Mylifts
forretningsadresser med mindre det kan påvises at annet er avtalt.

2.2. Ved uenighet om hvilket utstyr som er levert til Leietager, gjelder Mylifts interne utstyrsspesifikasjon med mindre partene har signert dokument som viser hvilket utstyr som er utlevert.

2.3. Leietaker skal så snart det er praktisk mulig undersøke om utstyr er levert som avtalt, og uten opphold varsle Mylift skriftlig dersom det påstås avvik.

2.4. Det ansvaret som Leietaker har for utstyr etter denne avtalen gjelder fra det tidspunktet utstyret er levert til ham.

3. BRUK AV UTSTYR
3.1. Leietaker har ikke anledning til å la andre enn han selv, eller de/den som måtte være i hans tjeneste, benytte utstyret. Han har derfor heller ikke anledning til å leie eller låne det ut til tredjemann.

3.2. Mylift skal levere utstyret montert og klar til bruk så langt det er praktisk mulig før levering til Leietaker, med mindre annet er avtalt.

3.3. Leietakeren plikter å behandle utstyret med aktsomhet og ellers slik det fremgår av tilhørende bruksanvisning og i henhold til Mylifts skriftlige og/eller muntlige instruksjoner.
Dersom nødvendig bruksanvisning ikke medfølger, skal Leietaker etterspørre informasjonom hvordan utstyret skal
benyttes før han tar det i bruk. Leietakers ansvar for enhver skade han påfører utstyret grunnet uriktig bruk er ikke avhengig av at Leietaker er gitt brukerundervisning eller har mottattbruksanvisning e.l.

3.4. Leietaker plikter å følge offentligrettslige påbud om transport og bruk av utstyret og er ansvarlig for all skade som bruken av det måtte påføre person og/eller eiendom, samt følgen av slike skader. Leietakeren er videre innforstått med at utstyret utelukkende skal benyttes av
personell med nødvendige kompetanse og formelle tillatelser der det er krav om dette.

3.5. I den utstrekning Leietakeren/brukeren ikke har nødvendig kompetanse til å benytte utstyret eller deler av dette, og Mylift forestår opplæring, kan han, uten ytterligere avtale, fakturere Leietakeren for dette.

3.6. Leietageren skal så langt det er mulig teste utstyrets funksjoner før det tas i bruk til det tiltenkte formål for å forsikre seg om at utstyrets funksjoner fungerer tilfredsstillende.

3.7. Leietakeren har ikke adgang til å foreta noen
reparasjon på utstyret med mindre han er skriftlig instruert om det av Mylift, eller det fremgår av annen informasjon, eksempelvis av avtaleformularet, bruksanvisninger e.l. at
det skal gjøres.

3.8. Utlevert utstyr anses å være i Leietakerens forvaring inntil det er levert tilbake til Mylift der utstyret ble hentet, eller på annet avtalt tilbakeleveringssted, eller Mylift selv
har hentet det.

3.9. Når utstyret ikke er i bruk skal Leietakeren følgelig i tilstrekkelig grad sikre det mot tyveri og ødeleggelser. Foruten at utstyr ikke uten etter skriftlig avtale med Mylift kan
hensettes på offentlig tilgjengelig sted uten tilsyn, skal Leietaker sette seg inn i, og benytte, de
sikringsanordninger som måtte gjelde for hver del av utstyret. Utstyr skal uansett sikres mot tyveri og så langt det er praktisk mulig og hindres fra å være utsatt for skadeverk.

3.10. Mylift skal til enhver tid ha tilgang til utstyret for kontroll. Leietaker er innforstått med at Mylift kan ha montert sporingssystemer i utstyret. Slik mulig montering fritar ikke Leietakeren fra sin forvaringsplikt. Leietakeren fritas heller
ikke for sitt forvaringsansvar selv om han gjør Mylift kjent med hvor utstyret måtte befinne seg.

3.11. Leietaker skal ikke transportere utstyret utenfor Norge med mindre det er avtalt med Mylift.

4. REKLAMASJON
4.1. Leietaker skal uten opphold varsle Mylift dersom han mener det er feil med utstyret eller noen del av dette. Mylift skal søke å utbedre feilen. Dersom Mylift avgjør at det ikke lar seg gjøre med de tilgjengelig resurser, skal Mylift
forsøke å foreta omlevering av utstyr dersom alternativt utstyr er tilgjengelig.

4.2. Mylift har ikke krav på leie for utstyr som var defekt på utleveringstidspunktet, eller som grunnet feil på annen del av utleid utstyr ikke kunne benyttes i den utstrekning det uten
opphold returneres til Mylift.

4.3. Mylift har fullt krav på leie i avtaleperioden dersom Leietaker selv har forårsaket årsaken til at utstyret eller del av dette ikke kunne benyttes.

5. LEIETAKERS ANSVAR
5.1. Med mindre annet fremgår av ordrebekreftelsen eller
leieavtalen, er Leietaker, uten begrensning, ansvarlig for enhver skade som påføres utstyret, herunder, men ikke begrenset til, skade som følger av uriktig bruk, bruk i strid med
leieavtale, herunder bruk i miljøer som leietakeren forsto, eller burde ha forstått at var egnet til å påføre utstyret skade og/eller belastninger utover det som det er tilpasset, skade
som skyldes manglende funksjons- og/eller mulige væskenivåkontroller, samt for enhver person- og/eller tingsskade som skyldes bruken av utstyret. Leietakers ansvar omfatter følgelig, men er ikke begrenset til, tekniske havarier
grunnet feilaktig bruk eller unnlatte tekniske kontroller samt bulker, riper m. v., påført maling, epoxy, sement og annet som måtte være påført utstyret eller deler av dette.

5.2. Leietakeren skal underrette Mylift om enhver skade på utstyret innen 12 timer etter at skaden er oppstått. Det gjelder så vel ytre skade på utstyret som diverse havarier som måtte oppstå som følge av feil bruk. Leietakeren skal utarbeide skriftlig skademelding for ethvert forhold. Skademeldingen skal inneholde detaljertforklaring på hvordan skaden oppsto.

5.3. Hverken manglende opplæring av Mylift på bruk av utstyret, eller andre forhold, fritar Leietaker for ansvar for skade og tap på utstyr eller annet.

5.4. Leietaker er også ansvarlig for ethvert påregnelig direkte og indirekte tap som Mylift måtte bli påført som følge av skade, havari o. l. som måtte oppstå på utstyret mens det benyttes av Leietaker og ellers er i Leietaker forvaring, herunder, men ikke begrenset til, skade som måtte følge av uriktig bruk. Leietaker er innforstått med at utstyret normalt ikke er forsikret mot direkte eller indirekte tap som følger av skader grunnet uriktig bruk.

5.5. Mylifts tap er tilsvarende den utbedringskostnaden han kan dokumentere å være påført ved skadeutbedring av enten
tredjemann, eller selv, herunder vasking, samt det tap han etter sine standard utleiepriser påføres ved at utstyret i utbedringsperioden ikke kunne leies ut til andre.

6. FORSIKRING
6.1. Mylift har forsikret utstyret slik det fremgår av avtalen. Dersom avtalen ikke inneholder informasjon om forsikring, må leietaker legge til grunn at utstyret ikke er forsikret. Han er
i tilfellet selv ansvarlig for å dekke alle skader. Leietaker er innforstått med at selv om avtalen inneholder informasjon om forsikring, vil forsikringens vilkår regulere dekningsomfanget.
Leietaker har ansvar for skader som ikke er omfattet av forsikringens dekningsomfang. Mylift avgjør om forsikring skal benyttes der kostnaden med utbedring av skade som leietaker hefter for er lavere enn forsikringens egenandel
som leietager uansett hefter for.

6.2. Leietaker er innforstått med at en skade som ellers hadde vært dekningsberettiget allikevel ikke dekkes av forsikringen fordi skaden ikke ble meldt innen fristen.
Leietakerens ansvar er følgelig ikke begrenset til egenandel der avslag fra forsikringsselskap skyldes leietagerens manglende varsel om skade til Mylift, jfr. pkt. 5.2

6.3. I tilfellet uenighet med forsikringsselskapet om skade er dekningsberettiget, skal leietaker dekke Mylifteiens skadeutbedringskostnader, men da slik at dersom forsikring utbetales, skal leietakeren ha refundert sitt utlegg. Leietaker
kan ikke kreve at Myliften skal bringe spørsmålet om skaden er forsikringsdekket inn for hverken en
forsikringsklagenemnd eller domstol.

6.4. Mylifts forsikring gjelder ikke den skade utstyret måtte påføre leietakerens eller tredjemanns person eller eiendom, eller Mylifts avsavnstap med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

6.5. I den utstrekning en skade dekkes av Mylifts forsikring, er leietakerens ansvar for kostnadene til skadeutbedringen begrenset til Mylifts egenandel. Leietakeren kan ikke kreve at
hans ansvar skal begrenses til en egenandel som måtte være alminnelig i andre forsikringsordninger enn den/de Myliften faktisk har.

7. EGENANDELER
Utstyr med verdi inntil kr. 20.000,- erstattes av kunde.
Utstyr med verdi kr. 20.000-100.000 faktureres med kr. 5.000,-
Utstyr med verdi over 100.000 faktureres med kr. 10.000,-.

8. MYLIFTS ANSVAR
8.1. Mylift skal etterse utstyret før det utleveres til Leietaker.

8.2. Leietaker er innforstått med at utstyrets art tilsier at det kan være feil på utstyret som ikke avdekkes av Mylift før utstyret leveres til Leietaker.

8.3. Leietageren er også innforstått med at forhold som andre kunders forsinkede tilbakeleveringer av utleid utstyr, feil på utlevert utstyr, utstyrshavari, og annet, kan medføre at Mylift
ikke evner å fremskaffe det avtalte utstyr til avtalt tid, utbedre feil på utstyr etter levering og/eller å erstatte defekt utstyr med annet utstyr, o.l.

8.4. Mylift har ikke ansvar for noe tap, ulemper, kostnader o.l. som Leietaker måtte bli påført som følge av forsinket eller uteblitt levering av utstyr, eller feil som oppstår på utstyret etter
levering som hindrer fortsatt bruk, uansett om feilen skyldes uriktig bruk eller ikke.

8.5. Mylift har heller ikke ansvar for skade som Leietagerens bruk av utstyret måtte påføre på person eller eiendom, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet eller forsettlighet fra Mylifts side. For det tilfellet at tredjemann allikevel fremmer erstatningskrav mot Mylift, skal Leietaker holde ham ansvarsløs.

9. PRIS OG BETALINGSVILKÅR
9.1. Med mindre annen leiepris fremgår av ordrebekreftelsen eller leieavtalen, gjelder Mylifts standard prisliste og standard betalingsbetingelser. Mylift kan ikke endre pris som er gitt i skriftlig ordrebekreftelse med mindre endringen skyldes justering av leietiden. Mylift er ellers berettiget til å endre sine standard prislister i perioden fra utstyret er bestilt og frem til utlevering, eller til det gis endelig ordrebekreftelse der prisen er tatt inn.

9.2. I den utstrekning det avtales at Leietakeren skal innbetale depositum, eller annen sikkerhet for leieforholdet, er Leietaker innforstått med at slikt depositum/ sikkerhet ikke vil bli satt inn
på konto som er unndratt fra kreditorbeslag med mindre det fremgår av ordrebekreftelsen.

9.3. Med mindre annet fremgår av en ordrebekreftelse eller leieavtalen, har Mylift rett til å kreve forskuddsbetaling av hele eller deler av leien samtidig som utstyret leveres til Leietakeren.
Mylift kan uten ansvar for seg avvise å utlevere utstyr med mindre Leietaker innfrir de betalingsbetingelser han stiller på utleveringstidspunktet med mindre andre betalingsbetingelser er avtalt.

9.4. I den utstrekning ikke hele leiesummen kreves oppgjort for hele leieperioden, og Mylift ikke gjør opp avtalt leie etter hvert som den forfaller uten løpedager av noen art, kan Mylift uten ansvar for seg, og uten forutgående varsel, hente utleid utstyr hos Leietaker.

9.5. Leietaker skal gjøre opp leien slik det fremgår av Mylifts faktura. Leietaker har ikke anledning til å kreve motregnet krav han måtte på Mylift med mindre slikt krav er erkjent av Mylift eller det foreligger rettskraftig dom for kravet.

9.6. Leietaker kan ikke kreve prisreduksjon selv om han leverer utstyret tilbake før avtalt leietid utløper.

10. AVMELDING OG TILBAKELEVERING
10.1. Når Leietageren ønsker å avslutte leieforholdet på utstyr hvor Mylift har ansvaret for returtransport, meldes dette inn til Mylift direkte, per telefon eller per e-post. Avmelding per
tesktmelding, SMS e.l. er ikke gyldig avmelding.

10.2. Etter endt avtalt leieperiode skal Leietakeren levere utstyret tilbake til Mylift.

10.3. Kostnader knyttet til returservice, herunder rengjøring, kontroll og test av utstyret dekkes av Leietager.

10.4. Mylift kan fakturere Leietager for tap eller utbedring av skader som skyldes feilbruk opp til 45 dager etter at utstyret er returnert.

10.5. Ved forsinket tilbakelevering skal leietaker erstatte Mylifts tap, som minst, og uansett om tap kan dokumenteres, dobbel leie i forsinkelsestiden.

10.6. Leietaker skal erstatte Mylift for utstyr som ikke leveres tilbake når leieperioden er utløpt dersom dette skyldes at forvaringsplikten ikke er oppfylt.

11. AVBESTILLING
11.1. Leietaker kan ikke avbestille bestilt utstyr som er bekreftet av Mylift, og er, med mindre annet avtales, eller avbestillingen skyldes hindringer som er av en slik art at det ikke med
alminnelig forretningsmessig aktsomhet kan kreves at Leietaker hadde forutsatt dem, forpliktet til å betale den leien som følger av den inngåtte leieavtalen.

11.2. Mylift plikter å varsle Leietaker så snart han måtte bli gjort kjent med at det har oppstått forhold som medfører at han ikke klarer å levere avtalt utstyr, jfr punkt 6, 2. ledd. Leietaker kan i
slikt tilfelle avbestille bestilt utstyr uten ansvar for seg.

12. MISLIGHOLD
12.1. For det tilfellet at leietaker ikke betaler Mylifts fakturaer etter hvert som de forfaller, foreligger mislighold. Mislighold foreligger også dersom leietaker benytter utstyret i strid med
forutsetningene for leieforholdet, eller på annen måte unnlater å oppfylle leieavtalens betingelser.

12.2. Ved mislighold er Mylift berettiget til å heve avtalen uten varsel, og uten ansvar for seg, å kreve utstyret levert tilbake på avtalt tilbakeleveringssted, eller, etter uteleirens eget valg, å hente det på leietakerens regning.

12.3. Ved Mylifts mislighold kan leietaker ikke holde tilbake større del av Mylifts faktura enn reklamasjonens antatte verdi.

13. VERNETING
13.1. Partene avtaler Mylifts registrerte forretningssted som verneting for alle tvister vedrørende leieforholdet.

Mylift Hamar

92 40 48 00
web.hamar@mylift.no
06.30 - 16.30
Elvesletta 39
2323 Ingeberg
Åpne i Google Maps

Mylift Stor-Oslo

92 40 48 00
web.oslo@mylift.no
07.00 - 16.00
Vognvegen 25
2072 Dal
Åpne i Google Maps

Mylift Gjøvik

92 40 48 00
web.gjovik@mylift.no
07.00 - 16.00
Sivesindvegen 1
2827 Hunndalen
Åpne i Google Maps

Mylift Elverum

92 40 48 00
web.elverum@mylift.no
07.00 - 16.00
Torolf Storsveens veg 25
2411 Elverum
Åpne i Google Maps

Heisann

Kontakt meg

Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil kontakte deg så fort vi har mulighet.

De merkede feltene må fylles ut.

Vent litt …