Definisjoner:
Med avtalen menes avtalen mellom Mylift AS eller Utleier og Leietaker om leie av utstyr.
Med utstyr menes alle fysiske deler som inngår i leieavtalen.
Med ordrebekreftelse menes en skriftlig bekreftelse fra Mylift om innholdet i avtalen mellom Mylift og Leietaker. Med skriftlighet menes også e-post og tesktmelding (SMS).

1. AVTALEN
1.1. Mylifts tilbud er bindende i 10 virkedager med mindre
annet er avtalt i tilbudet. Avtale om utleie anses inngått når
Mylift bekrefter Leietakerens bestilling. Bekreftelse kan
være ved ordrebekreftelse, ved utlevering av utstyr, eller på
annen måte som Utleier finner praktisk for seg. Inngått
leieavtale erstatter tidligere bekreftelse. I den grad det er
motstrid mellom ordrebekreftelse og inngått leieavtale
gjelder inngått leieavtale, og i den grad det er motstrid
mellom ordrebekreftelse eller inngått leieavtale og disse
vilkårene, gjelder det som er avtalt i ordrebekreftelsen eller
i leieavtalen.

1.2. Mylift har ikke ansvar for om det utstyret som det inngås
avtale om dekker Leietakerens behov med mindre han har
særskilt bekreftet slikt ansvar i en ordrebekreftelse eller i en
leieavtale.

1.3. Med mindre annet er skriftlig opplyst i Mylifts
ordrebekreftelse, gjelder herværende utleievilkår.

2. UTLEVERING/HENTING AV UTSTYR
2.1. Utstyret hentes av Leietageren på Mylifts
forretningsadresser med mindre det kan påvises at annet
er avtalt.

2.2. Ved uenighet om hvilket utstyr som er levert til
Leietager, gjelder Mylifts interne utstyrsspesifikasjon med
mindre partene har signert dokument som viser hvilket
utstyr som er utlevert.

2.3. Leietaker skal så snart det er praktisk mulig undersøke
om utstyr er levert som avtalt, og uten opphold varsle Mylift
skriftlig dersom det påstås avvik.

2.4. Det ansvaret som Leietaker har for utstyr etter denne
avtalen gjelder fra det tidspunktet utstyret er levert til ham.

3. BRUK AV UTSTYR
3.1. Leietaker har ikke anledning til å la andre enn han
selv, eller de/den som måtte være i hans tjeneste, benytte
utstyret. Han har derfor heller ikke anledning til å leie eller
låne det ut til tredjemann.

3.2. Mylift skal levere utstyret montert og klar til bruk så langt
det er praktisk mulig før levering til Leietaker, med mindre
annet er avtalt.

3.3. Leietakeren plikter å behandle utstyret med aktsomhet
og ellers slik det fremgår av tilhørende bruksanvisning og i
henhold til Mylifts skriftlige og/eller muntlige instruksjoner.
Dersom nødvendig bruksanvisning ikke medfølger, skal
Leietaker etterspørre informasjonom hvordan utstyret skal
benyttes før han tar det i bruk. Leietakers ansvar for enhver
skade han påfører utstyret grunnet uriktig bruk er ikke
avhengig av at Leietaker er gitt brukerundervisning eller
har mottattbruksanvisning e.l.

3.4. Leietaker plikter å følge offentligrettslige påbud om
transport og bruk av utstyret og er ansvarlig for all skade
som bruken av det måtte påføre person og/eller eiendom,
samt følgen av slike skader. Leietakeren er videre
innforstått med at utstyret utelukkende skal benyttes av
personell med nødvendige kompetanse og formelle
tillatelser der det er krav om dette.

3.5. I den utstrekning Leietakeren/brukeren ikke har
nødvendig kompetanse til å benytte utstyret eller deler av
dette, og Mylift forestår opplæring, kan han, uten ytterligere
avtale, fakturere Leietakeren for dette.

3.6. Leietageren skal så langt det er mulig teste utstyrets
funksjoner før det tas i bruk til det tiltenkte formål for å
forsikre seg om at utstyrets funksjoner fungerer
tilfredsstillende.

3.7. Leietakeren har ikke adgang til å foreta noen
reparasjon på utstyret med mindre han er skriftlig instruert
om det av Mylift, eller det fremgår av annen informasjon,
eksempelvis av avtaleformularet, bruksanvisninger e.l. at
det skal gjøres.

3.8. Utlevert utstyr anses å være i Leietakerens forvaring
inntil det er levert tilbake til Mylift der utstyret ble hentet,
eller på annet avtalt tilbakeleveringssted, eller Mylift selv
har hentet det.

3.9. Når utstyret ikke er i bruk skal Leietakeren følgelig i
tilstrekkelig grad sikre det mot tyveri og ødeleggelser.
Foruten at utstyr ikke uten etter skriftlig avtale med Mylift kan
hensettes på offentlig tilgjengelig sted uten tilsyn, skal
Leietaker sette seg inn i, og benytte, de
sikringsanordninger som måtte gjelde for hver del av
utstyret. Utstyr skal uansett sikres mot tyveri og så langt det
er praktisk mulig og hindres fra å være utsatt for skadeverk.

3.10. Mylift skal til enhver tid ha tilgang til utstyret for
kontroll. Leietaker er innforstått med at Mylift kan ha montert
sporingssystemer i utstyret. Slik mulig montering fritar ikke
Leietakeren fra sin forvaringsplikt. Leietakeren fritas heller
ikke for sitt forvaringsansvar selv om han gjør Mylift kjent
med hvor utstyret måtte befinne seg.

3.11. Leietaker skal ikke transportere utstyret utenfor Norge
med mindre det er avtalt med Mylift.

4. REKLAMASJON
4.1. Leietaker skal uten opphold varsle Mylift dersom han
mener det er feil med utstyret eller noen del av dette.
Mylift skal søke å utbedre feilen. Dersom Mylift avgjør at det
ikke lar seg gjøre med de tilgjengelig resurser, skal Mylift
forsøke å foreta omlevering av utstyr dersom alternativt utstyr
er tilgjengelig.

4.2. Mylift har ikke krav på leie for utstyr som var defekt på
utleveringstidspunktet, eller som grunnet feil på annen del av
utleid utstyr ikke kunne benyttes i den utstrekning det uten
opphold returneres til Mylift.

4.3. Mylift har fullt krav på leie i avtaleperioden dersom
Leietaker selv har forårsaket årsaken til at utstyret eller del av
dette ikke kunne benyttes.

5. LEIETAKERS ANSVAR
5.1. Med mindre annet fremgår av ordrebekreftelsen eller
leieavtalen, er Leietaker, uten begrensning, ansvarlig for
enhver skade som påføres utstyret, herunder, men ikke
begrenset til, skade som følger av uriktig bruk, bruk i strid med
leieavtale, herunder bruk i miljøer som leietakeren forsto,
eller burde ha forstått at var egnet til å påføre utstyret skade
og/eller belastninger utover det som det er tilpasset, skade
som skyldes manglende funksjons- og/eller mulige
væskenivåkontroller, samt for enhver person- og/eller
tingsskade som skyldes bruken av utstyret. Leietakers ansvar
omfatter følgelig, men er ikke begrenset til, tekniske havarier
grunnet feilaktig bruk eller unnlatte tekniske kontroller samt
bulker, riper m. v., påført maling, epoxy, sement og annet som
måtte være påført utstyret eller deler av dette.

5.2. Leietakeren skal underrette Mylift om enhver skade på
utstyret innen 12 timer etter at skaden er oppstått. Det gjelder
så vel ytre skade på utstyret som diverse havarier som måtte
oppstå som følge av feil bruk. Leietakeren skal utarbeide
skriftlig skademelding for ethvert forhold. Skademeldingen
skal inneholde detaljertforklaring på hvordan skaden oppsto.

5.3. Hverken manglende opplæring av Mylift på bruk
avutstyret, eller andre forhold, fritar Leietaker for ansvar for
skade og tap på utstyr eller annet.

5.4. Leietaker er også ansvarlig for ethvert påregnelig direkte
og indirekte tap som Mylift måtte bli påført som følge av skade,
havari o. l. som måtte oppstå på utstyret mens det benyttes av
Leietaker og ellers er i Leietaker forvaring, herunder, men
ikke begrenset til, skade som måtte følge av uriktig bruk.
Leietaker er innforstått med at utstyret normalt ikke er forsikret
mot direkte eller indirekte tap som følger av skader grunnet
uriktig bruk.

5.5. Mylifts tap er tilsvarende den utbedringskostnaden han
kan dokumentere å være påført ved skadeutbedring av enten
tredjemann, eller selv, herunder vasking, samt det tap han
etter sine standard utleiepriser påføres ved at utstyret i
utbedringsperioden ikke kunne leies ut til andre.

6. FORSIKRING
6.1. Mylift har forsikret utstyret slik det fremgår av avtalen.
Dersom avtalen ikke inneholder informasjon om forsikring,
må leietaker legge til grunn at utstyret ikke er forsikret. Han er
i tilfellet selv ansvarlig for å dekke alle skader. Leietaker er
innforstått med at selv om avtalen inneholder informasjon om
forsikring, vil forsikringens vilkår regulere dekningsomfanget.
Leietaker har ansvar for skader som ikke er omfattet av
forsikringens dekningsomfang. Mylift avgjør om forsikring skal
benyttes der kostnaden med utbedring av skade som
leietaker hefter for er lavere enn forsikringens egenandel
som leietager uansett hefter for.

6.2. Leietaker er innforstått med at en skade som ellers
hadde vært dekningsberettiget allikevel ikke dekkes av
forsikringen fordi skaden ikke ble meldt innen fristen.
Leietakerens ansvar er følgelig ikke begrenset til egenandel
der avslag fra forsikringsselskap skyldes leietagerens
manglende varsel om skade til Mylift, jfr. pkt. 5.2

6.3. I tilfellet uenighet med forsikringsselskapet om skade er
dekningsberettiget, skal leietaker dekke Mylifteiens
skadeutbedringskostnader, men da slik at dersom forsikring
utbetales, skal leietakeren ha refundert sitt utlegg. Leietaker
kan ikke kreve at Myliften skal bringe spørsmålet om skaden
er forsikringsdekket inn for hverken en
forsikringsklagenemnd eller domstol.

6.4. Mylifts forsikring gjelder ikke den skade utstyret måtte
påføre leietakerens eller tredjemanns person eller eiendom,
eller Mylifts avsavnstap med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

6.5. I den utstrekning en skade dekkes av Mylifts forsikring, er
leietakerens ansvar for kostnadene til skadeutbedringen
begrenset til Mylifts egenandel. Leietakeren kan ikke kreve at
hans ansvar skal begrenses til en egenandel som måtte være
alminnelig i andre forsikringsordninger enn den/de Myliften
faktisk har.

7. EGENANDELER
Utstyr med verdi inntil kr. 20.000,- erstattes av kunde.
Utstyr med verdi kr. 20.000-100.000 faktureres med kr. 15.000,-
Utstyr med verdi over 100.000 faktureres med kr. 30.000,-.

8. MYLIFTS ANSVAR
8.1. Mylift skal etterse utstyret før det utleveres til Leietaker.

8.2. Leietaker er innforstått med at utstyrets art tilsier at det
kan være feil på utstyret som ikke avdekkes av Mylift før
utstyret leveres til Leietaker.

8.3. Leietageren er også innforstått med at forhold som andre
kunders forsinkede tilbakeleveringer av utleid utstyr, feil på
utlevert utstyr, utstyrshavari, og annet, kan medføre at Mylift
ikke evner å fremskaffe det avtalte utstyr til avtalt tid, utbedre
feil på utstyr etter levering og/eller å erstatte defekt utstyr med
annet utstyr, o.l.

8.4. Mylift har ikke ansvar for noe tap, ulemper, kostnader o.l.
som Leietaker måtte bli påført som følge av forsinket eller
uteblitt levering av utstyr, eller feil som oppstår på utstyret etter
levering som hindrer fortsatt bruk, uansett om feilen skyldes
uriktig bruk eller ikke.

8.5. Mylift har heller ikke ansvar for skade som Leietagerens
bruk av utstyret måtte påføre på person eller eiendom, med
mindre skaden skyldes grov uaktsomhet eller forsettlighet fra
Mylifts side. For det tilfellet at tredjemann allikevel fremmer
erstatningskrav mot Mylift, skal Leietaker holde ham
ansvarsløs.

9. PRIS OG BETALINGSVILKÅR
9.1. Med mindre annen leiepris fremgår av ordrebekreftelsen
eller leieavtalen, gjelder Mylifts standard prisliste og standard
betalingsbetingelser. Mylift kan ikke endre pris som er gitt i
skriftlig ordrebekreftelse med mindre endringen skyldes
justering av leietiden. Mylift er ellers berettiget til å endre sine
standard prislister i perioden fra utstyret er bestilt og frem til
utlevering, eller til det gis endelig ordrebekreftelse der prisen er
tatt inn.

9.2. I den utstrekning det avtales at Leietakeren skal innbetale
depositum, eller annen sikkerhet for leieforholdet, er Leietaker
innforstått med at slikt depositum/ sikkerhet ikke vil bli satt inn
på konto som er unndratt fra kreditorbeslag med mindre det
fremgår av ordrebekreftelsen.

9.3. Med mindre annet fremgår av en ordrebekreftelse eller
leieavtalen, har Mylift rett til å kreve forskuddsbetaling av hele
eller deler av leien samtidig som utstyret leveres til Leietakeren.
Mylift kan uten ansvar for seg avvise å utlevere utstyr med
mindre Leietaker innfrir de betalingsbetingelser han stiller på
utleveringstidspunktet med mindre andre betalingsbetingelser
er avtalt.

9.4. I den utstrekning ikke hele leiesummen kreves oppgjort for
hele leieperioden, og Mylift ikke gjør opp avtalt leie etter hvert
som den forfaller uten løpedager av noen art, kan Mylift uten
ansvar for seg, og uten forutgående varsel, hente utleid utstyr
hos Leietaker.

9.5. Leietaker skal gjøre opp leien slik det fremgår av Mylifts
faktura. Leietaker har ikke anledning til å kreve motregnet krav
han måtte på Mylift med mindre slikt krav er erkjent av Mylift
eller det foreligger rettskraftig dom for kravet.

9.6. Leietaker kan ikke kreve prisreduksjon selv om han leverer
utstyret tilbake før avtalt leietid utløper.

10. AVMELDING OG TILBAKELEVERING
10.1. Når Leietageren ønsker å avslutte leieforholdet på utstyr
hvor Mylift har ansvaret for returtransport, meldes dette inn til
Mylift direkte, per telefon eller per e-post. Avmelding per
tesktmelding, SMS e.l. er ikke gyldig avmelding.

10.2. Etter endt avtalt leieperiode skal Leietakeren levere
utstyret tilbake til Mylift.

10.3. Kostnader knyttet til returservice, herunder rengjøring,
kontroll og test av utstyret dekkes av Leietager.

10.4. Mylift kan fakturere Leietager for tap eller utbedring av
skader som skyldes feilbruk opp til 45 dager etter at utstyret er
returnert.

10.5. Ved forsinket tilbakelevering skal leietaker erstatte Mylifts
tap, som minst, og uansett om tap kan dokumenteres, dobbel
leie i forsinkelsestiden.

10.6. Leietaker skal erstatte Mylift for utstyr som ikke leveres
tilbake når leieperioden er utløpt dersom dette skyldes at
forvaringsplikten ikke er oppfylt.

11. AVBESTILLING
11.1. Leietaker kan ikke avbestille bestilt utstyr som er bekreftet
av Mylift, og er, med mindre annet avtales, eller avbestillingen
skyldes hindringer som er av en slik art at det ikke med
alminnelig forretningsmessig aktsomhet kan kreves at
Leietaker hadde forutsatt dem, forpliktet til å betale den leien
som følger av den inngåtte leieavtalen.

11.2. Mylift plikter å varsle Leietaker så snart han måtte bli gjort
kjent med at det har oppstått forhold som medfører at han ikke
klarer å levere avtalt utstyr, jfr punkt 6, 2. ledd. Leietaker kan i
slikt tilfelle avbestille bestilt utstyr uten ansvar for seg.

12. MISLIGHOLD
12.1. For det tilfellet at leietaker ikke betaler Mylifts fakturaer
etter hvert som de forfaller, foreligger mislighold. Mislighold
foreligger også dersom leietaker benytter utstyret i strid med
forutsetningene for leieforholdet, eller på annen måte unnlater
å oppfylle leieavtalens betingelser.

12.2. Ved mislighold er Mylift berettiget til å heve avtalen uten
varsel, og uten ansvar for seg, å kreve utstyret levert tilbake på
avtalt tilbakeleveringssted, eller, etter uteleirens eget valg, å
hente det på leietakerens regning.

12.3. Ved Mylifts mislighold kan leietaker ikke holde tilbake
større del av Mylifts faktura enn reklamasjonens antatte verdi.

13. VERNETING
13.1. Partene avtaler Mylifts registrerte forretningssted som
verneting for alle tvister vedrørende leieforholdet.